Info

Zapytanie ofertowe nr 4/2016

z dnia 30.09.2016

 

 

Zamawiający:

3R Recycling sp. z o.o.

ul. Patriotów Polskich 7/22

21-010 Łęczna

 

Opis przedmiotu zapytania:

W związku z prowadzeniem prac przygotowawczych do realizacji projektu w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, firma 3R Recycling Sp. z o.o. poszukuje Wykonawcy do opracowania funkcjonalnej maty izolacyjnej wytworzonej z odpadów włókienniczych

 

 

Brief dla Wykonawcy

 

Zakres projektu

 

X opracowania nowego wyrobu

opracowania nowego projektu wzorniczego

opracowania nowej technologii produkcji

opracowania nowej usługi

znaczącego ulepszenia istniejącego wyrobu

znaczącego ulepszenia istniejącej usługi

znaczącego ulepszenia istniejącej technologii produkcji

Krótka charakterystyka wskazanego przedmiotu opracowania (wyrobu, projektu wzorniczego, technologii produkcji, usługi) i podstawowe jego funkcjonalności

Celem projektu jest opracowanie funkcjonalnej maty izolacyjnej wytworzonej z odpadów włókienniczych

 

Opracowany wyrób powinien spełniać wymagania następujących norm:

 • PN-EN 12667 (w. 12664) – badanie współczynnika przewodzenia ciepła

 • PN-EN 13501 1 – badanie rekcji na ogień

 • PN –EN ISO 34 – pochłanianie dźwięku

 

Proces badawczy musi zawierać co najmniej następujące elementy/zadania:

 • Badania i wybór optymalnych technik identyfikacji odpadów włókienniczych.

 • Opracowanie warunków przygotowania i rozdrabniania odpadów włókienniczych oraz analiza uzyskanych recyklatów.

 • Badania nad doborem stopnia rozdrobnienia i składu recyklatów, doborem komponentów wiążących i modyfikatorów oraz metod ich aplikacji.

 • Opracowanie warunków formowania warstw z recyklatów. Wytworzenie
  i badania prototypów materiałów izolacyjnych.

 • Weryfikacja i optymalizacja rozwiązań prototypowych. Opracowanie założeń technologicznych wytwarzania materiałów izolacyjnych.

 

Obecne produkty (wyroby, usługi, technologie) i pozycja rynkowa wnioskodawcy

Firma 3R Recycling działa w obszarze zagospodarowania odpadów tekstylnych i boryka się z trudnością związaną z utylizacją ogromnych ilości tych odpadów. Dzięki temu iż dysponuje ponad tysiącem kontenerów do zbierania odzieży oraz odbiera odzież od innych podmiotów – masa odpadów tekstylnych jakie rok rocznie musi zagospodarować sięgają setek ton. Część z nich zagospodarowuje np. na czyściwo jest jednak spora grupa odpadów np. jeansowych, które trudno zutylizować. Stąd też pojawił się pomysł aby te odpady zagospodarować poprzez ich ponowne wykorzystanie.
Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego materiału izolacyjnego na bazie recyklowanej bawełny. Nowy produkt ze względu na swą morfologię i właściwości będzie substytutem dla wełny mineralnej (głównie szklanej) gdzie będzie konkurencyjnym produktem głównie w obszarze fasad wentylowanych, stropów i ścian działowych, czyli tam wszędzie gdzie akustyka odgrywa wiodącą rolę. Dodatkowo wzbogacenie oferty o produkt w postaci nie związanej przeznaczony do wdmuchiwania w wolne przestrzenie celem ich wyciszenia i ocieplenia rozszerzy nasz rynek o termomodernizację dachów płaskich.

Charakterystyka rynku docelowego i wykazanie zapotrzebowania konsumentów na nowy produkt/technologię będący przedmiotem projektu

Rosnąca presja na wysoką efektywność energetyczną budynków sprawia, że segment materiałów termoizolacyjnych to jeden z najbardziej perspektywicznych obszarów rynku materiałów budowlanych.

W grupie izolacji ogólnobudowlanych będą znajdowali się zarówno inwestorzy indywidualni jak i instytucjonalni. Segment ten obejmuje budynki nowe i termomodernizację.

Główne segmenty tego rynku do których adresowany będzie nasze Produkt ze względu na swoje parametry (szczególnie te akustyczne) to: fasady wentylowane, ścianki działowe i dachy płaskie (termomodernizacja – produkt w postaci luźnej do wdmuchiwania w wolne przestrzenie).

Największą szansę firma upatruje w inwestycjach o wysokim poziomie izolacyjności akustycznej, np.: biurowce, szkoły, szpitale, hotele, sale wykładowe, kina, studia nagrań itp.

Włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) projektu wzorniczego lub technologii produkcji

TAK X

NIE

 

PODMIOTY DOPUSZCZONE DO SKŁADANIA OFERT:

Do udziału w postępowaniu zaproszeni są Wykonawcy, którzy:

 • Znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 • Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

 • Posiadają potencjał merytoryczny i badawczy do realizacji projektu.

 • Są uczelnią publiczną, państwowym instytutem badawczym, instytutem PAN lub inną jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała, co najmniej ocenę B.

Powyższe zweryfikowane będzie na podstawie wypełnionego załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego oraz oceniane będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wyłącznie oferty Wykonawców spełniających wszystkie ww. warunki zostaną ocenione wg kryteriów oceny ofert opisanych poniżej. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegają wykluczeniu.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów:

1. Kryteria oceny Ofert: najniższa cena i najkrótszy czas trwania badań.

2. Sposób obliczania ilości punktów: cena powinna stanowić cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną, zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w PLN, podana w postaci ceny netto, w zaokrągleniu do pełnych złotych, termin wykonania badań nie może przekroczyć 18 miesięcy. Ocena jest sumą punktów przy zastosowaniu wagi 60% związanej z ofertą cenową i 40% związanej z ofertą czasu trwania badań.

a). Cena – 60% W ramach tego kryterium można uzyskać 60 pkt.

Sposób wyliczania liczby punktów za kryterium cena

 1. jeżeli złożona oferta w danym kryterium jest najmniej korzystną lub równa się ofercie najmniej korzystniej – otrzymuje ona 0 pkt

 2. jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium

 3. jeżeli wszystkie oferty są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium

 4. jeżeli złożona oferta jest ofertą pośrednią (pomiędzy ofertą najmniej korzystną a najkorzystniejszą) – jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący:

Kx = (Cmin / Cx) * 60 pkt

gdzie:

Kx – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena netto za realizację całego zamówienia,

Cmin – najniższa cena netto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację zamówienia,

Cx – cena netto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia.

b). Termin wykonania zamówienia podany w miesiącach – 40% W ramach tego kryterium można uzyskać 40 pkt. W tym kryterium będą premiowane oferty z najkrótszym czasem przeprowadzenia prac badawczych.

Sposób wyliczania liczby punktów za kryterium cena

 1. jeżeli złożona oferta w danym kryterium jest najmniej korzystną lub równa się ofercie najmniej korzystniej – otrzymuje ona 0 pkt

 2. jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium

 3. jeżeli wszystkie oferty są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium

 4. jeżeli złożona oferta jest ofertą pośrednią (pomiędzy ofertą najmniej korzystną a najkorzystniejszą) – jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący:

Wobliczana = (Tmin / Tx) * 40 pkt

gdzie:

Wobliczana – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium termin wykonania zamówienia

Tmin – najkrótszy czas realizacji zamówienia zaoferowany w ramach danej kategorii,

Tx – czas realizacji zamówienia w ofercie ocenianej

3. Zamawiający odrzuca oferty, które są niezgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający wyklucza z postępowania podmioty, które są powiązane z nim osobowo lub kapitałowo.

6. W celu wykazania że Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym zobowiązany jest złożyć oświadczenie zawarte we wzorze oferty, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

7. Oferty podmiotów wykluczonych zostaną odrzucone.

 

OFERTA

Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) i zawierać minimum następujące informacje:

 • Nazwę, NIP i adres oferenta,

 • Datę sporządzenia i termin ważności oferty,

 • Cenę netto poszczególnych zadań;

WAŻNOŚĆ OFERTY:

Oferta powinna być ważna do 30.09.2017 roku oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową (jeśli dotyczy), posiadać datę sporządzenia i podpis osoby sporządzającej Ofertę.

Oferta (podpisana i zeskanowana) może być przekazana pocztą elektroniczną na adres: e-mail: s.bebenek@3r-recycling.pl lub osobiście.

Termin składania ofert (wpłynięcia ich do siedziby Zamawiającego lub na wskazany adres email) upływa w dniu 7.10.2016 r. o godzinie 9.00


 

INNE INFORMACJE:

Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki w miejscu publicznie dostępnym.

Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian w ogłoszeniu lub warunkach zamówienia. O każdej zmianie oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania lub do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości negocjacji ceny za wykonanie zamówienia.

Wszelka korespondencja z oferentami będzie prowadzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być poprawnie przetłumaczone przez zgłaszającego na język polski.

Zamawiający z Wykonawcą, który przedstawi najbardziej korzystna ofertę podpisze umowę na przedmiot zapytania ofertowego. Umowa zostanie podpisana pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, na realizację projektu.

W przypadku rezygnacji lub wykluczenia Wykonawcy z jednej lub wielu usług, Zamawiający będzie kierował zamówienia do Wykonawcy, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę (Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny, sposobu oraz zakresu realizacji prac).


 

Załączniki: Załącznik 1 – Formularz oferty

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w postaci zapytania ofertowego nr 4/2016 dotyczącego opracowania Funkcjonalnej maty izolacyjnej wytworzonej z odpadów włókienniczych w ramach Poddziałania 2.3.2. "Bony na innowacje dla MŚP"

Wybrano ofertę, którą złożył:

INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA

Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź